به گزارش روابط عمومی هیئت اسکواش استان اصفهان، هیئت اسکواش استان اصفهان به منظور پیشرفت اسکواش اصفهان، دخیل نمودن تمامی مربیان در امر استعدادیابی را بهترین روش برای کسب نتیجه و شناخت مستعدین بیشتر دانست و مدلی ثابت برای اسکواش اصفهان تدوین و پیشنهاد راه‌اندازی مدارس اسکواش را برای نخستین‌بار در کشور مطرح و مجوز اجرای پایلوت این طرح را از کمیته فنی فدراسیون اخذ کرد.

در راستای اجرای این طرح، کودکان مجتمع آموزشی غیردولتی البرز اصفهان سه‌شنبه -۳۱ اردیبهشت ماه- به همراه والدین خود با حضور در آکادمی اسکواش شهیدنصر اصفهان، زیرنظر مربیان مجرب هیئت اسکواش استان اصفهان با اصول اولیه ورزش اسکواش آشنا و ساعتی را به انجام این ورزش پرداختند.